Ciekawostki
  • Narzekasz na poziom nauczania i organizacje edukacji? Tymczasem na świecie do szkoły nie chodzi 260 mln dziecidalej
  • Jadasz do syta? To wielki luksus. Z powodu głodu cierpi na świecie 800 mln ludzi.dalej
  • Odkręcasz wodę i się kąpiesz? Blisko 300 mln ludzi musi chodzić po wodę 30 minut.dalej

Projekt matematyczny "W baśniowej krainie liczb " i "Tajniki matematyki "

Strona główna » PROJEKTY » Projekt matematyczny "W baśniowej krainie liczb " i "Tajniki matematyki "

wielkość tekstu: A | A | A

                                                                  Rekrutacja 15.01. – 31.01.2018r.

W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu

Gmina Zawiercie jest beneficjentem projektu pn. „W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu”  współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Beneficjent: Gmina Zawiercie

Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

      2. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu

                  3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu

Wartość projektu ogółem: 339.992,50 zł

Dofinansowanie:  305.993,25 zł, w tym dofinansowanie z UE: 288.993,62 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji matematycznych oraz kompetencji społecznych wśród uczniów klas I-III, podnoszenie jakości procesu edukacji poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wyposażenie szkół objętych projektem w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Rozwinięcie kompetencji kluczowych nastąpi wśród 200 uczniów, a podniesienie kwalifikacji kadry wśród 12 nauczycieli.

Zakres projektu obejmuje:

1. Realizację dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych:

− rozwijających zajęć z matematyki dla wszystkich chętnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z problemami w nauce,

− zajęć z matematyki dla uczniów uzdolnionych lub osiągających dobre wyniki w nauce,

− pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

− innych przedsięwzięć o tematyce matematycznej, np. konkursy, happening, festiwal.

2. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zakładającej przede wszystkim wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poprawę kompetencji cyfrowych.

3. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Informacje na temat projektu dostępne są również na stronach internetowych szkół podstawowych uczestniczących w projekcie.

 

Tajniki matematyki – kompleksowy program wsparcia uczniów II etapu edukacyjnego w Zawierciu

Gmina Zawiercie jest beneficjentem projektu pn. „Tajniki matematyki – kompleksowy program wsparcia uczniów II etapu edukacyjnego w Zawierciu ” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Beneficjent: Gmina Zawiercie

Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

     2. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu

                 3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu

Wartość projektu ogółem: 424.380,00 zł

Dofinansowanie: 381.942,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 360.723,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu uczniowie z klas IV – VIII szkół podstawowych objętych projektem skorzystają z dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, a nauczyciele będą mieć możliwość polepszenia swojego warsztatu zawodowego. Poza realizacją zajęć dodatkowych projekt zakłada również doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Przewidziane formy wsparcia dla uczniów:

− rozwijające zajęcia z matematyki dla wszystkich chętnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z problemami w nauce,

    − zajęcia z matematyki dla uczniów uzdolnionych lub osiągających dobre wyniki w nauce,

− pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadającymi orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,

− doradztwo zawodowe (uczniowie klas VII w roku szkolnym 2018/2019),

− inne przedsięwzięcia o tematyce matematycznej, np. turnieje, podchody matematyczne oraz wyjazdy edukacyjne.

Nauczyciele będą podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje w utworzonej sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli zakładającej przede wszystkim wymianę doświadczeń
i dobrych praktyk oraz poprawę kompetencji cyfrowych.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kluczowych kompetencji matematycznych oraz kompetencji społecznych wśród uczniów klas IV-VIII, podnoszenia jakości procesu edukacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Piłsudskiego 117, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 672-13-14
e-mail: sp9zawiercie@zawiercie.eu

  • 20200226_084351_1
  • 3UNADJUSTEDNONRAW_thumb_4c
  • 2UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2d
  • 2UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2c
  • 8_1
Szkoła Podstawowa nr 9 im Marii Dąbrowskiej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna